Skal din iscenesættelse optages til tv?

Skal din iscenesættelse (teater, revy, opera, tv-show, musical mv.) optages til tv, skal du – ud over passende og forholdsmæssig betaling for udnyttelsen – sikre din ret til vederlag fra Copydan i din kontrakt.

Du sikrer din ret ved at indsætte et Copydan-forbehold. Vi anbefaler nedenstående formulering. Formuleringen er branchestandard for Copydan-forbehold. Forbeholdet stammer fra en aftale mellem Producentforeningen på den ene side og branchens fagforeninger, herunder Danske Sceneinstruktører, på den anden side.

Oplever du, at du ikke kan få nedenstående forbehold ind i din aftale, så kontakt os. Du er altid velkommen til at sende din kontrakt til gennemsyn før du forhandler og underskriver.

Copydan forbehold

[Kunstneren] og producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser.

[Kunstneren] og producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

Hvis der uden for de ovennævnte lovbestemmelser, men i sammenlignelige brugstilfælde, sker brug af produktionen i undervisnings-, museums-, biblioteks- og forskningsøjemed mv., samt ved gengivelse over for personer på fysiske lokationer, herunder hoteller, butikker, restaurationer, kontorer, hospitaler, skibe m.v. men undtaget biografvisninger, har [kunstneren] og producenten desuagtet øvrige aftalevilkår hver bevaret en vederlagsret til sådan brug.

De i denne bestemmelse forbeholdte rettigheder kan alene håndhæves igennem et kollektivt forvaltningsselskab (fx Copydan). Parterne er enige om, at vederlagsrettighederne som afgrænset ovenfor omfatter tilsvarende kollektive ordninger etableret af udenlandske forvaltningsorganisationer, og at den forbeholdte ret skal være tilstrækkelig dels til opnåelse af aftalelicensgodkendelse i relation til de ovenfor angivne aftalelicensbestemmelser og aftaler der omfattes af § 50, stk. 2 i Ophavsretsloven, dels til retslig gennemførelse af betalingskrav over for tredjemand.

[Kunstneren] kan ikke uden producentens samtykke nedlægge forbud mod brug omfattet af nærværende bestemmelse. Udbetalinger til producenten for brug omfattet af denne bestemmelse udløser ikke royalties til [Kunstneren].