Datapolitik – sådan behandler Danske Sceneinstruktører personoplysninger

OPDATERET 03-08-2023

Foreningen af Danske Sceneinstruktører (”Danske Sceneinstruktører”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at Danske Sceneinstruktører er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Danske Sceneinstruktører behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Foreningen af Danske Sceneinstruktører, CVR-nr. 20 83 11 97, Linnésgade 25, 2. sal., 1361 København K, telefon 33 33 08 88, e-mail info@stagedirectors.dk, er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med at du er medlem hos, bliver rådgivet eller har et samarbejde med Danske Sceneinstruktører eller besøger vores hjemmeside, har Danske Sceneinstruktører i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • CPR-nummer og CVR.nr.
 • Billeder (fra arrangementer)
 • Bankkonto
 • Betalingsoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Lønoplysninger
 • CV
 • IP-adresse/cookies
 • Ansætteskontrakter

Vi behandler derudover følgende følsomme oplysninger:

 • Fagforeningsoplysninger, herunder om medlemskab og eventuelle tillidsposter.
 • Vores behandling kan derudover omfatte forskellige andre oplysninger, hvis det fx har været nødvendigt at registrere disse oplysninger i forbindelse med behandlingen af en konkret faglig sag.

Oplysningerne er registreret primært af hensyn til:

 • Administration af medlemskab
 • Vores mulighed for at yde rådgivning
 • Hvis vi skal bistå i forbindelse med en konkret sag, herunder arbejdsretlige sager mv.
 • Ansøgninger om puljemidler
 • Udbetaling af rettighedsmidler

Herudover anvender vi i et vist omfang personoplysninger til statistik og udviklingsformål.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Danske Sceneinstruktørers behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. artikel 6 (1) i persondataforordningen, som Danske Sceneinstruktører har i at behandle og opbevare medlemsdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne besvare medlemshenvendelser, samt generel service af medlemmer, rettighedshavere, arvinger og samarbejdspartnere. Derudover behandles personoplysninger i forbindelse med udfærdigelse af aftaler m.v., jfr. artikel 6 (1) (b) i persondataforordningen (opfyldelse af en kontrakt).

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.

Grundlaget for vores registrering og behandling af følsomme personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, samt forordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger, hvis:

 • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, eller
 • behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Grundlaget for vores registrering og behandling af strafbare oplysninger er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, hvorefter der kan behandles oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Som led i vores behandling af personoplysninger kan det være nødvendigt at videregive oplysningerne til andre, fx domstolene, advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Vores behandling af almindelige personoplysninger vil efter omstændighederne, ud over ovennævnte retsgrundlag, også kunne ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette skyldes, at vores behandling af personoplysninger kan være af nødvendig for, at vi kan udføre vores arbejde som faglig organisation.

Opbevaring af personoplysninger:

Personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at medlemskabet er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag – fx en arbejdsretlig sag – vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet.

De nævnte udgangspunkter for sletning vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes på et tidligere eller et senere tidspunkt, hvis der er saglige grunde hertil.

Retten til at trække samtykke tilbage:

Hvis grundlaget for vores behandling af personoplysninger hviler på samtykke, har man til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan man gøre ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis man vælger at trække samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis man tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af Danske Sceneinstruktører, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang blive videregivet til Danske Sceneinstruktørers databehandlere i forbindelse med hosting af Danske Sceneinstruktørers mailserver samt i forbindelse med behandling af dine oplysninger i Danske Sceneinstruktørers It-systemer, herunder Microsoft, e-conomic, FarPay. Derudover vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til vores revisor i forbindelse med revision.

Ved juridiske sager, kontraktgennemgang og rettighedsudbetalinger vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til samarbejdspartnere, som understøtter Danske Sceneinstruktører i at levere den nødvendige juridiske rådgivning.

Ved besøg på Danske Sceneinstruktørers hjemmeside vil dine oplysninger blive behandlet af Simple Solutions, som står for hjemmesiden.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Danske Sceneinstruktører har registreret om dig. Hvis man vil gøre brug af disse rettigheder, skal man kontakte os, så vi kan udlevere en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet (i visse tilfælde) eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores håndtering af din henvendelse gør indsigelser mod BRO Kommunikations behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jf. pkt. 2, vil Danske Sceneinstruktører ikke længere kunne behandle henvendelsen, og der vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk. 

Man kan desuden kontakte Danske Sceneinstruktører som dataansvarlig