FDS Generalforsamling 2022 – en hyggelig aften i kollegaers selskab

Referatet fra Generalforsamlingen den 21. marts 2022.

Vi glæder os til at byde alle medlemmer velkommen til årets Generalforsamling mandag den 21. marts 2022 på Teatret Riddersalen. Udover den ordinære dagsorden vil der være let bespisning, oplæg og kollegial hygge.

Tilmeld dig nu på info@stagedirectors.dk

Tid: Mandag den 21. marts 2022 kl. 18.30
Sted: Teateret Riddersalen, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg
Bilag: Dokumenter til Generalforsamlingen er samlet nederst i nyheden

Program:
18:30-19:00: Oplæg v. Piet Bertelsen og Mette K. Madsen. Fortælling om Teatret Riddersalen og Kunstnerkabareten
19:00-19:45: Formel dagsorden (se nedenfor)
19:45-20:00: Præsentation af nye medlemmer
20:00-21:00: Samtale om kunstnerisk frihed og boykot
21:00: Den kollegiale snak fortsætter eventuelt på Alléenberg

Foreningen byder på let bespisning samt drikkevarer.

Formel dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab 
3. Gennemsigtighedsrapport forelægges til godkendelse 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Indkomne forslag 
7. Budget og forslag til kontingent for det kommende år 
8. Forslag om anvendelse af midler fra kollektiv rettighedsforvaltning 
9. Valg af bestyrelse
10. Valg til legatudvalget
11. Valg af kritisk revisor
12. Eventuelt

  • Transportudgifter refunderes for personer bosat uden for hovedstadsområdet. Refusion vil svare til DSB standard.
  • B-medlemmer er velkomne til at deltage, men har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

VALG

Bestyrelsen
Madeleine Røn Juul, Mikkel Harder, Anne Barslev og Anna Schulin-Zeuthen er på valg i år. Anne Barslev og Anna Schulin-Zeuthen modtager gerne genvalg. Madeleine Røn Juul og Mikkel Harder genopstiller ikke.

Bestyrelsen skal ifølge gældende vedtægter bestå af 9 personer. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, der har tid og overskud til at engagere sig i bestyrelsen, til at stille op. Det er muligt at opstille på generalforsamlingen.

Legatudvalget
Der i år valg til legatudvalget. Legatudvalget består af Tali Razga og Jan Hertz samt en repræsentant fra bestyrelsen. Jan Hertz er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsens repræsentant vælges på den nye bestyrelses 1. møde.

Kritisk revisor
Der er valg til posten som kritisk revisor hvert år.

BILAG
Alle dokumenter er sendt til foreningens medlemmer mandag den 14. marts 2022.

Kommenteret dagsorden

Budget 2022 og anvendelse af kollektive midler

Bestyrelsesberetning

Gennemsigtighedsrapport 2021

Revisionsprotokollat