Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund)

Bestyrelsen, september 2023

Foreningen af Danske Sceneinstruktører ønsker at udtrykke en alvorlig bekymring om de potentielle konsekvenser, som lovforslaget kan have for kunstnerisk frihed, ytringsfrihed og udtryksmulighed i Danmark.

Som det er blevet fremført i debatten om koranafbrændinger og trusler fra organisationer som OIC, er dette et komplekst emne med en lang række nuancer og følelsesmæssige aspekter.

Vi anerkender vigtigheden af politisk handling i denne sag, men ønsker at rejse en række væsentlige udfordringer ved lovforslaget i sin nuværende form.

  1. Lovforslaget er et vidtgående indgreb og et enormt tilbageskridt for ytringsfrihed og udtryksmulighed i Danmark – kunsten bør ikke nævnes specifikt!

Fra at have haft sit udspring i et ønske om at regulere koranafbrændinger ved ambassader, har forslaget nu udviklet sig til en generel formulering, der forbyder “utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund”. Dette forslag inkluderer nu specifik omtale af kunst i lovkommentarerne.

Vi taler ikke længere om, at man ikke må gøre noget foran ambassaderne, men i hele det offentlige rum, hjemme fra sin computer, i øvelokalerne rundt om på teatrene, i billedhuggeren eller bronzestøberens værksted og alle andre steder, hvor kunsten lever og skabes. Vi taler ikke kun om ét eller to hellige skrifter, men om alle væsentlige og religiøse symboler. Vi taler ikke alene om at afbrænde, men om al utilbørlig behandling.

Lovforslaget er derfor ikke et lille præcisionsindgreb, men et voldsomt indgreb i den danske ytringsfrihed og udtryksmulighed og dermed også i kunstnernes virke. Hvor man ikke kun sætter én religion, men alle religioner over ytringsfriheden på grund af sikkerhed. Det, mener vi, er et enormt og et meget problematisk tilbageskridt for ytringsfrihed og udtryksmulighed i Danmark.

  1. Kunstnere har en legitim og vigtig grund til at ytre sig – også voldsomt

Når kunsten nævnes i lovteksten, begrænser regeringen en af de grupper, som har en legitim grund til at ytre sig og benytte et voldsomt sprog. Kunstnere og undertrykte grupper, som er bosiddende i Danmark, har en berettiget grund til at ytre sig, og også voldsomt. Historien og store skridt for frihed bliver skabt, blandt andet ved at kunstnere og undertrykte grupper udfordrer måden vi lever og er til på. Derfor er vi nødt til også at tillade det voldsomme sprog, og særligt i kunsten.

Kunstens rolle er at udfordre, kritisere og udforske. Dette er kun muligt, når kunstnere kan udtrykke sig frit uden frygt for repressalier. Kunstens innovationskraft og nyskabelse trives netop i denne frihed. Lovforslaget skaber tvivl om, hvad der kan betragtes som “utilbørligt”, og hvad der har “væsentlig religiøs betydning”, hvilket kan føre til selvcensur og begrænsning af den kunstneriske skabers potentiale.

Justitsministerens udtalelse om kunstneren Firoozeh Bazrafkan rejser bekymring om forsøget på at definere kunst og dens formål, hvilket går imod armslængdeprincippet. Dette princip er afgørende for kunstens uafhængighed og demokratiske stemme.

  1. Prioriter ytringsfrihed og den danske frihedsforståelse over religion

Lovforslaget i sin nuværende form giver trosgenstande en særstatus, der hæver dem over enhver form for kritik. En bog eller andre artefakters hellighed gives med lovforslaget værdi uden for fx en kirke. Det hæver religionen over ytringsfrihed og vil være et væsentligt tilbageskridt.

Vi mener, at vi bør værne om den danske frihedsforståelse og ytringsfrihed, hvor vi frit kan danne os en mening, og hvor kunstnere og andre undertrykte grupper har retten til at kommunikere kritisk, frit og ja, utilbørligt, om religiøse forhold, og alle andre forhold i øvrigt.

Vi opfordrer til en grundig overvejelse af de konsekvenser, som lovforslaget i sin nuværende form og ordlyd vil medføre for kunstnere, undertrykte grupper og den danske frihedsforståelse og ytringsfrihed generelt!

Vi ser frem til en konstruktiv dialog om dette vigtige spørgsmål og er til rådighed for yderligere drøftelser.