Sådan behandler Danske Sceneinstruktører personoplysninger

OPDATERET 17-04-2023

Danske sceneinstruktører registrer og behandler personoplysninger elektronisk. I det følgende kan du læse om, hvordan vi behandler disse data.

Vores behandling af personoplysninger:

Danske Sceneinstruktører behandler kun personoplysninger i det omfang, at det er sagligt, proportionalt og nødvendigt.

Vi behandler navnligt følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Lønoplysninger
 • CV
 • IP-adresse
 • Ansætteskontrakter

Vi behandler derudover følgende følsomme oplysninger:

 • Fagforeningsoplysninger, herunder om medlemskab og eventuelle tillidsposter.
 • Vores behandling kan derudover omfatte forskellige andre oplysninger, hvis det fx har været nødvendigt at registrere disse oplysninger i forbindelse med behandlingen af en konkret faglig sag.

Oplysningerne er registreret primært af hensyn til:

 • Administration af medlemskab
 • Vores mulighed for at yde rådgivning
 • Hvis vi skal bistå i forbindelse med en konkret sag, herunder arbejdsretlige sager mv.
 • Ansøgninger om puljemidler

Herudover anvender vi i et vist omfang personoplysninger til statistik og udviklingsformål.

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.

Grundlaget for vores registrering og behandling af følsomme personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, samt forordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger, hvis:

 • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, eller
 • behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Grundlaget for vores registrering og behandling af strafbare oplysninger er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, hvorefter der kan behandles oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Som led i vores behandling af personoplysninger kan det være nødvendigt at videregive oplysningerne til andre, fx domstolene, advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Vores behandling af almindelige personoplysninger vil efter omstændighederne, ud over ovennævnte retsgrundlag, også kunne ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette skyldes, at vores behandling af personoplysninger kan være af nødvendig for, at vi kan udføre vores arbejde som faglig organisation.

Opbevaring af personoplysninger:

Personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at medlemskabet er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag – fx en arbejdsretlig sag – vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet.

De nævnte udgangspunkter for sletning vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes på et tidligere eller et senere tidspunkt, hvis der er saglige grunde hertil.

Retten til at trække samtykke tilbage:

Hvis grundlaget for vores behandling af personoplysninger hviler på samtykke, har man til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan man gøre ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis man vælger at trække samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis man tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Rettigheder:

Man har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af  personoplysninger. Hvis man vil gøre brug af disse rettigheder, skal man kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Man har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Man har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet. Man har også ret til at få sine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre  personoplysningerne mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har man ret til at få slettet oplysninger om sig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Man har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis man har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Man har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet mv.

Man har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger. Datatilsynet kan kontaktes her:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Man kan desuden kontakte os som dataansvarlig